سرور گیت لب Gitlab

سرور گیت لب ایران - پلن مقدماتی

Server Ram یک گیگابایت
Server Cpu یک هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer

  • SSD هارد
  • 2٠ گیگ فضا هارد دیسک
  • 1 Dedicated IP(s)
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
سرور گیت لب ایران - پلن اقتصادی

Server Ram دو گیگابایت
Server Cpu یک هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer

  • SSD هارد
  • 2٠ گیگ فضا هارد دیسک
  • 1 Dedicated IP(s)
  • نامحدود پهنای باند ماهانه