سرور اختصاصی ایران

HP 12 Core

2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz CPU
32GB RAM
500GB SSD Storage
HW RAID
1Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 12 Core - p2

2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz CPU
64GB RAM
2×1TB SSD Storage
HW RAID
1Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 12 Core - p3

2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz CPU
32GB RAM
2×6TB HDD Enterprise Storage
HW RAID
1Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 16 Core - p1

2×Xeon E5-2660 2.20 GHz CPU
32GB RAM
2×240 SSD Storage
HW RAID
1-10 Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 16 Core - p2

2×Xeon E5-2660 2.20 GHz CPU
64GB RAM
2×500GB SSD Storage
HW RAID
1-10Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 16 Core - p3

2×Xeon E5-2670 2.60 GHz CPU
64GB RAM
2×6TB HDD Enterprise Storage
HW RAID
1-10Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 16 Core - p4

2×Xeon E5-2670 2.60 GHz CPU
128GB RAM
2×1TB SSD Storage
HW RAID
1-10Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 20 Core - p1

2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
32GB RAM
2×240GB SSD
HW RAID
بی نهایت منصفانه Traffic

  • PORT 1-10Gbps
HP 20 Core - p2

2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
64GB RAM
2×500GB SSD Storage
HW RAID
Port 1-10Gbps
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 20 Core -Ram32

2×Xeon E5-2670v2 2.20 GHz
32GB RAM
2×240GB SSD Storage
HW RAID
Port 1-10Gbps
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 20 Core - p3

2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
32GB RAM
2×4TB HDD Enterprise
HW RAID
بی نهایت منصفانه Traffic

  • 1-10Gbps Port
HP 20 Core - p4

2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
64GB RAM
2×1TB SSD
HW RAID
بی نهایت منصفانه Traffic

  • 1-10Gbps Port
HP 24 Core - p1

2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz CPU
32GB RAM
2×240GB SSD Storage
HW RAID
1Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 24 Core - p2

2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz CPU
64GB RAM
2×500GB SSD Storage
HW RAID
1Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 24 Core - p3

2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz CPU
64GB RAM
2×1TBSSD Storage
HW RAID
1Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic

HP 24 Core - p4

2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz CPU
128 GB RAM
4×1TBSSD Storage
HW RAID
1Gbps PORT
بی نهایت منصفانه Traffic