پهنای باند نامحدود / آنتی دیداس سخت افزاری

کم مصرف پايه

نصب رايگان مديريت محتوا
پشتيبان گيري دارد
هارد سرور SSHD
وب سايت قابل ميزباني ۱عدد
فايروال سخت افزاري
تحويل آني در ۲ دقيقه!

 • ۲۵۰ مگابايت فضا
 • نامحدود ترافيک
 • نامحدود باقي امکانات
کم مصرف استاندارد

نصب رايگان مديريت محتوا
پشتيبان گيري دارد
هارد سرور SSHD
وب سايت قابل ميزباني ۱عدد
فايروال سخت افزاري
تحويل آني در ۲ دقيقه!

 • ۵۰۰ مگابايت فضا
 • نامحدود ترافيک
 • نامحدود باقي امکانات
کم مصرف اقتصادي

نصب رايگان مديريت محتوا
پشتيبان گيري دارد
هارد سرور SSHD
وب سايت قابل ميزباني ۱عدد
فايروال سخت افزاري
تحويل آني در ۲ دقيقه!

 • ۱۰۰۰ مگابايت فضا
 • نامحدود ترافيک
 • نامحدود باقي امکانات
کم مصرف ويژه

نصب رايگان مديريت محتوا
پشتيبان گيري دارد
هارد سرور SSHD
وب سايت قابل ميزباني ۱عدد
فايروال سخت افزاري
تحويل آني در ۲ دقيقه!

 • ۲۰۰۰ مگابايت فضا
 • نامحدود ترافيک
 • نامحدود باقي امکانات
پرمصرف استاندارد

نصب رايگان مديريت محتوا
پشتيبان گيري دارد
هارد سرور SSD
وب سايت قابل ميزباني ۱عدد
فايروال سخت افزاري
تحويل آني در ۲ دقيقه!

 • ۴۰۰۰ مگابايت فضا
 • نامحدود ترافيک
 • نامحدود باقي امکانات
پرمصرف شرکتي

نصب رايگان مديريت محتوا
پشتيبان گيري دارد
هارد سرور SSD
وب سايت قابل ميزباني ۱عدد
فايروال سخت افزاري
تحويل آني در ۲ دقيقه!

 • ۶۰۰۰ مگابايت فضا
 • نامحدود ترافيک
 • نامحدود باقي امکانات
پرمصرف اقتصادي

نصب رايگان مديريت محتوا
پشتيبان گيري دارد
هارد سرور SSD
وب سايت قابل ميزباني ۱عدد
فايروال سخت افزاري
تحويل آني در ۲ دقيقه!

 • ۸۰۰۰ مگابايت فضا
 • نامحدود ترافيک
 • نامحدود باقي امکانات
پرمصرف ويژه

نصب رايگان مديريت محتوا
پشتيبان گيري دارد
هارد سرور SSD
وب سايت قابل ميزباني ۱عدد
فايروال سخت افزاري
تحويل آني در ۲ دقيقه!

 • ۱۰۰۰۰ مگابايت فضا
 • نامحدود ترافيک
 • نامحدود باقي امکانات