سرور ابری هلند با پهنای باند نامحدود

مقدماتی 0 موجود است
 • 1 CPU core
 • 2 RAM (DDR4)
 • GB NVMe SSD 40
 • نامحدود پهنای باند
پیشنهادی 0 موجود است
 • 2 CPU core
 • 4 RAM (DDR4)
 • GB NVMe SSD 80
 • نامحدود پهنای باند
حرفه ای 0 موجود است
 • 6 CPU core
 • 16 RAM (DDR4)
 • GB NVMe SSD 240
 • نامحدود پهنای باند
پیشرفته 0 موجود است
 • 4 CPU core
 • 8 RAM (DDR4)
 • GB NVMe SSD 160
 • نامحدود پهنای باند