هاست بکاپ/ دانلود ایران هاستینو

5گیگ هاست بکاپ/ دانلود ایران
 • 5 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد اکانت FTP
 • Raid10 امنیت داده
 • ۱ گیگابیت پورت
 • دارد آنتی ویروس و آنتی شل
 • آنی بعد از خرید تحویل
 • دارد امکان اتصال به وردپرس برای بکاپ
 • دارد امکان اتصال به WHM و یا DirectAdmin برای سرور بکاپ
 • دارد امکان اتصال به سایر CMS ها برای بکاپ
 • ایران لوکیشن سرور
15گیگ هاست بکاپ/ دانلود ایران
 • 15 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد اکانت FTP
 • Raid10 امنیت داده
 • ۱ گیگابیت پورت
 • دارد آنتی ویروس و آنتی شل
 • آنی بعد از خرید تحویل
 • دارد امکان اتصال به وردپرس برای بکاپ
 • دارد امکان اتصال به WHM و یا DirectAdmin برای سرور بکاپ
 • دارد امکان اتصال به سایر CMS ها برای بکاپ
 • ایران لوکیشن سرور
25گیگ هاست بکاپ/ دانلود ایران
 • 25 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پارک دامین
 • Raid10 امنیت داده
 • ۱ گیگابیت پورت
 • دارد آنتی ویروس و آنتی شل
 • آنی بعد از خرید تحویل
 • دارد امکان اتصال به وردپرس برای بکاپ
 • دارد امکان اتصال به WHM و یا DirectAdmin برای سرور بکاپ
 • دارد امکان اتصال به سایر CMS ها برای بکاپ
 • ایران لوکیشن سرور
50گیگ هاست بکاپ/ دانلود ایران
 • 50 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد اکانت FTP
 • Raid10 امنیت داده
 • ۱ گیگابیت پورت
 • دارد آنتی ویروس و آنتی شل
 • آنی بعد از خرید تحویل
 • دارد امکان اتصال به وردپرس برای بکاپ
 • دارد امکان اتصال به WHM و یا DirectAdmin برای سرور بکاپ
 • دارد امکان اتصال به سایر CMS ها برای بکاپ
 • ایران لوکیشن سرور
100گیگ هاست بکاپ/ دانلود ایران
 • 100 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد اکانت FTP
 • Raid10 امنیت داده
 • ۱ گیگابیت پورت
 • دارد آنتی ویروس و آنتی شل
 • آنی بعد از خرید تحویل
 • دارد امکان اتصال به وردپرس برای بکاپ
 • دارد امکان اتصال به WHM و یا DirectAdmin برای سرور بکاپ
 • دارد امکان اتصال به سایر CMS ها برای بکاپ
 • ایران لوکیشن سرور
200گیگ هاست بکاپ/ دانلود ایران
 • 200 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد اکانت FTP
 • Raid10 امنیت داده
 • ۱ گیگابیت پورت
 • دارد آنتی ویروس و آنتی شل
 • آنی بعد از خرید تحویل
 • دارد امکان اتصال به وردپرس برای بکاپ
 • دارد امکان اتصال به WHM و یا DirectAdmin برای سرور بکاپ
 • دارد امکان اتصال به سایر CMS ها برای بکاپ
 • ایران لوکیشن سرور
500گیگ هاست بکاپ/ دانلود ایران
 • 500 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد اکانت FTP
 • Raid10 امنیت داده
 • ۱ گیگابیت پورت
 • دارد آنتی ویروس و آنتی شل
 • آنی بعد از خرید تحویل
 • دارد امکان اتصال به وردپرس برای بکاپ
 • دارد امکان اتصال به WHM و یا DirectAdmin برای سرور بکاپ
 • دارد امکان اتصال به سایر CMS ها برای بکاپ
 • ایران لوکیشن سرور
750گیگ هاست بکاپ/ دانلود ایران
 • 750 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد اکانت FTP
 • Raid10 امنیت داده
 • ۱ گیگابیت پورت
 • دارد آنتی ویروس و آنتی شل
 • آنی بعد از خرید تحویل
 • دارد امکان اتصال به وردپرس برای بکاپ
 • دارد امکان اتصال به WHM و یا DirectAdmin برای سرور بکاپ
 • دارد امکان اتصال به سایر CMS ها برای بکاپ
 • ایران لوکیشن سرور