سرور ابری خارج از 8 لوکیشن با تحویل آنی

سرور ابری آمریکا,بریتانیا,استرالیا,آلمان,هند,ژاپن,سنگاپور,کانادا

ابر سرور مقدماتی خارج 0 موجود است
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB NVMe HDD
 • 1TB Transfer
 • 40Gbps/1Gbps Network In/Out
 • Linux OS
 • ‌ آمریکا,بریتانیا,استرالیا,آلمان,هند,ژاپن,سنگاپور,کانادا کشور های قابل سفارش
 • درهنگام سفارش فقط یک مقصد قابل انتخاب است. نکته
ابر سرور استاندارد خارج 0 موجود است
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 50GB NVMe HDD
 • 2TB Transfer
 • 40Gbps/2Gbps Network In/Out
 • Linux OS
 • ‌ آمریکا,بریتانیا,استرالیا,آلمان,هند,ژاپن,سنگاپور,کانادا کشور های قابل سفارش
 • درهنگام سفارش فقط یک مقصد قابل انتخاب است. نکته
ابر سرور پیشرفته خارج 0 موجود است
 • ۴GB Ram
 • ۲Core CPU
 • 80GB NVMe HDD
 • ۴TB Transfer
 • 40Gbps/۴Gbps Network In/Out
 • Linux OS
 • ‌ آمریکا,بریتانیا,استرالیا,آلمان,هند,ژاپن,سنگاپور,کانادا کشور های قابل سفارش
 • درهنگام سفارش فقط یک مقصد قابل انتخاب است. نکته
ابر سرور حرفه ای خارج 0 موجود است
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 160GB NVMe HDD
 • 5TB Transfer
 • 40Gbps/5Gbps Network In/Out
 • Linux OS
 • ‌ آمریکا,بریتانیا,استرالیا,آلمان,هند,ژاپن,سنگاپور,کانادا کشور های قابل سفارش
 • درهنگام سفارش فقط یک مقصد قابل انتخاب است. نکته