با هر میزان منابع دلخواه و هر میزان ساعت استفاده دلخواه