سامانه پیامکی هاستینو

پکیج پایه سامانه SMS

بدون نیاز به تمدید سالانه
۳۰روز ضمانت بازگشت وجه کامل

 • پیامک هدیه ۵۰۰
 • ندارد ارسال پیامک به لیست سیاه
 • ندارد خط خدماتی اشتراکی
 • دارد ارسال پیامک حاوی لینک
 • ندارد سرویس OTP
 • تایید ٪۴۰ امکانات پنل پیامکی
 • دارد ارسال پیامک BTS
 • ندارد ارسال پیام صوتی
 • ندارد بانک شماره مشاغل رایگان
 • ندارد کدخوان و گارانتی چک
 • دارد ۱ خط اختصاصی
 • 45.9 تومان هر پیامک
پکیج اقتصادی سامانه SMS

بدون نیاز به تمدید سالانه
۳۰روز ضمانت بازگشت وجه کامل

 • پیامک هدیه ۸۰۰
 • دارد ارسال پیامک به لیست سیاه
 • دارد خط خدماتی اشتراکی
 • دارد ارسال پیامک حاوی لینک
 • دارد سرویس OTP
 • تایید ٪60 امکانات پنل پیامکی
 • دارد ارسال پیامک BTS
 • دارد ارسال پیام صوتی
 • دارد بانک شماره مشاغل رایگان
 • ندارد کدخوان و گارانتی چک
 • دارد ۱ خط اختصاصی
 • 42.9 تومان هر پیامک
پکیج شرکتی سامانه SMS

بدون نیاز به تمدید سالانه
۳۰روز ضمانت بازگشت وجه کامل

 • پیامک هدیه ۲۰۰۰
 • دارد ارسال پیامک به لیست سیاه
 • دارد خط خدماتی اشتراکی
 • دارد ارسال پیامک حاوی لینک
 • دارد سرویس OTP
 • تایید ٪90 امکانات پنل پیامکی
 • دارد ارسال پیامک BTS
 • دارد ارسال پیام صوتی
 • دارد بانک شماره مشاغل رایگان
 • دارد کدخوان و گارانتی چک
 • دارد ۱ خط اختصاصی
 • 39.3 تومان هر پیامک
پکیج تجاری سامانه SMS

بدون نیاز به تمدید سالانه
۳۰روز ضمانت بازگشت وجه کامل

 • پیامک هدیه ۳۰۰۰
 • دارد ارسال پیامک به لیست سیاه
 • دارد خط خدماتی اشتراکی
 • دارد ارسال پیامک حاوی لینک
 • دارد سرویس OTP
 • تایید ٪100 امکانات پنل پیامکی
 • دارد ارسال پیامک BTS
 • دارد ارسال پیام صوتی
 • دارد بانک شماره مشاغل رایگان
 • دارد کدخوان و گارانتی چک
 • دارد ۱ خط اختصاصی
 • 37تومان هر پیامک