پکیج پایه سامانه SMS

59,000تومان
 • ۵۰۰ پیامک هدیه
 • ارسال پیامک به لیست سیاه ندارد
 • خط خدماتی اشتراکی ندارد
 • ارسال پیامک حاوی لینک دارد
 • سرویس OTP ندارد
 • ٪۴۰ امکانات پنل پیامکی تایید
 • ارسال پیامک BTS دارد
 • ارسال پیام صوتی ندارد
 • بانک شماره مشاغل رایگان ندارد
 • کدخوان و گارانتی چک ندارد
 • ۱ خط اختصاصی دارد
 • هر پیامک 45.9 تومان

بدون نیاز به تمدید سالانه
۳۰روز ضمانت بازگشت وجه کامل

پکیج اقتصادی سامانه SMS

119,000تومان
 • ۸۰۰ پیامک هدیه
 • ارسال پیامک به لیست سیاه دارد
 • خط خدماتی اشتراکی دارد
 • ارسال پیامک حاوی لینک دارد
 • سرویس OTP دارد
 • ٪60 امکانات پنل پیامکی تایید
 • ارسال پیامک BTS دارد
 • ارسال پیام صوتی دارد
 • بانک شماره مشاغل رایگان دارد
 • کدخوان و گارانتی چک ندارد
 • ۱ خط اختصاصی دارد
 • هر پیامک 42.9 تومان

بدون نیاز به تمدید سالانه
۳۰روز ضمانت بازگشت وجه کامل

پکیج شرکتی سامانه SMS

229,000تومان
 • ۲۰۰۰ پیامک هدیه
 • ارسال پیامک به لیست سیاه دارد
 • خط خدماتی اشتراکی دارد
 • ارسال پیامک حاوی لینک دارد
 • سرویس OTP دارد
 • ٪90 امکانات پنل پیامکی تایید
 • ارسال پیامک BTS دارد
 • ارسال پیام صوتی دارد
 • بانک شماره مشاغل رایگان دارد
 • کدخوان و گارانتی چک دارد
 • ۱ خط اختصاصی دارد
 • هر پیامک 39.3 تومان

بدون نیاز به تمدید سالانه
۳۰روز ضمانت بازگشت وجه کامل

پکیج تجاری سامانه SMS

450,000تومان
 • ۳۰۰۰ پیامک هدیه
 • ارسال پیامک به لیست سیاه دارد
 • خط خدماتی اشتراکی دارد
 • ارسال پیامک حاوی لینک دارد
 • سرویس OTP دارد
 • ٪100 امکانات پنل پیامکی تایید
 • ارسال پیامک BTS دارد
 • ارسال پیام صوتی دارد
 • بانک شماره مشاغل رایگان دارد
 • کدخوان و گارانتی چک دارد
 • ۱ خط اختصاصی دارد
 • هر پیامک 37تومان

بدون نیاز به تمدید سالانه
۳۰روز ضمانت بازگشت وجه کامل