سرور اختصاصی ایران

DL360p1
 • 2*2620v2 CPU
 • Ram 16GB
 • 2*300GB Sass HDD
 • 1Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360p2
 • 2*2620v2 CPU
 • Ram 32GB
 • 4*300GB Sass HDD
 • 1Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360p3
 • 2*2620v2 CPU
 • Ram 96GB
 • 3*600GB Sass HDD
 • HW RAID
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360p4
 • 2650v2x2 CPU
 • Ram 32GB
 • 3*600GB Sass HDD
 • HW RAID
 • 1Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360p5
 • 2650v2x2 CPU
 • Ram 64GB
 • 3*600GB Sass HDD
 • HW RAID
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360p6
 • 2650v2x2 CPU
 • Ram 96GB
 • 3*600GB Sass HDD
 • HW RAID
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360G901
 • 2620v3 CPU
 • Ram 16GB
 • 2*300GB Sass HDD
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360G902
 • 2620v3X2 CPU
 • Ram 32GB
 • 5*300GB Sass HDD
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360G903
 • 2680v4 CPU
 • Ram 32GB
 • 4*600GB Sass HDD
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل