سرور اختصاصی ایران

DL360p1 0 موجود است
 • 2*2620v2 CPU
 • Ram 16GB
 • 2*300GB Sass HDD
 • 1Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360p2 0 موجود است
 • 2*2620v2 CPU
 • Ram 32GB
 • 4*300GB Sass HDD
 • 1Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360p3 0 موجود است
 • 2*2620v2 CPU
 • Ram 96GB
 • 3*600GB Sass HDD
 • HW RAID
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360p4 0 موجود است
 • 2650v2x2 CPU
 • Ram 32GB
 • 3*600GB Sass HDD
 • HW RAID
 • 1Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360p5 0 موجود است
 • 2650v2x2 CPU
 • Ram 64GB
 • 3*600GB Sass HDD
 • HW RAID
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360p6 0 موجود است
 • 2650v2x2 CPU
 • Ram 96GB
 • 3*600GB Sass HDD
 • HW RAID
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360G901 0 موجود است
 • 2620v3 CPU
 • Ram 16GB
 • 2*300GB Sass HDD
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360G902 0 موجود است
 • 2620v3X2 CPU
 • Ram 32GB
 • 5*300GB Sass HDD
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل
DL360G903 0 موجود است
 • 2680v4 CPU
 • Ram 32GB
 • 4*600GB Sass HDD
 • 10Gbps Port
 • Traffic
 • 48 ساعته تحویل