سرور ابریSSDایران صفرویک|تحویل آنی

ترافیک تمامی سرویس ها به دلیل شرایط اینترنت این روز ها ماهانه 1 ترا میباشد

پلن مقدماتی SSD 0 موجود است
 • یک گیگابایت Server Ram
 • یک هسته Server Cpu
 • SSD هارد
 • 2٠ گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Guarantee 99.9% Uptime
 • نامحدود نا متقارن (یک ترابایت) پهنای باند ماهانه
 • KVM مجازی سازی ابری
 • پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان تحویل
 • 24 ساعته واقعی +پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی +منابع
پلن اقتصادی SSD 0 موجود است
 • دو گیگابایت Server Ram
 • یک هسته Server Cpu
 • SSD هارد
 • 2٠ گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Guarantee 99.9% Uptime
 • نامحدود نا متقارن (یک ترابایت) پهنای باند ماهانه
 • KVM مجازی سازی ابری
 • پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان تحویل
 • 24 ساعته واقعی +پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی +منابع
پلن پیشنهادی SSD 0 موجود است
 • سه گیگابایت Server Ram
 • دو هسته Server Cpu
 • SSD هارد
 • 25 گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Guarantee 99.9% Uptime
 • نامحدود نا متقارن (یک ترابایت) پهنای باند ماهانه
 • KVM مجازی سازی ابری
 • پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان تحویل
 • 24 ساعته واقعی +پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی +منابع
پلن پرفروش SSD 0 موجود است
 • چهار گیگابایت Server Ram
 • دو هسته Server Cpu
 • SSD هارد
 • 30 گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Guarantee 99.9% Uptime
 • نامحدود نا متقارن (یک ترابایت) پهنای باند ماهانه
 • KVM مجازی سازی ابری
 • پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان تحویل
 • 24 ساعته واقعی +پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی +منابع
پلن حرفه ای SSD 0 موجود است
 • شش گیگابایت Server Ram
 • چهار هسته Server Cpu
 • SSD هارد
 • 40 گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Guarantee 99.9% Uptime
 • نامحدود نا متقارن (یک ترابایت) پهنای باند ماهانه
 • KVM مجازی سازی ابری
 • پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان تحویل
 • 24 ساعته واقعی +پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی +منابع
پلن سازمانی SSD 0 موجود است
 • ده گیگابایت Server Ram
 • شش هسته Server Cpu
 • SSD هارد
 • 80 گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Guarantee 99.9% Uptime
 • نامحدود نا متقارن (یک ترابایت) پهنای باند ماهانه
 • KVM مجازی سازی ابری
 • پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان تحویل
 • 24 ساعته واقعی +پشتیبانی
 • کاملا اختصاصی +منابع