آی پی اختصاصی | Dedicated IP

تحویل سرویس ۱ تا ۶ ساعت پس از خرید

IP اختصاصی هلند 0 موجود است
 • هلند آی پی اختصاصی کشور
 • ۵ کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • ۵۰۰ GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر
IP اختصاصی انگلیس 0 موجود است
 • انگلیس آی پی اختصاصی کشور
 • ۵ کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • ۵۰۰ GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر
IP اختصاصی دانمارک 0 موجود است
 • دانمارک آی پی اختصاصی کشور
 • ۵ کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • ۵۰۰ GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر
IP اختصاصی فنلاند 0 موجود است
 • فنلاند آی پی اختصاصی کشور
 • ۵ کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • ۵۰۰ GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر
IP اختصاصی نروژ 0 موجود است
 • نروژ آی پی اختصاصی کشور
 • ۵ کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • ۵۰۰ GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر
IP اختصاصی اسپانیا 0 موجود است
 • اسپانیا آی پی اختصاصی کشور
 • ۵ کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • ۵۰۰ GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر
IP اختصاصی ایران 0 موجود است
 • ایران آی پی اختصاصی کشور
 • 5 کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • 200 GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر
IP اختصاصی ترکیه 5 موجود است
 • ترکیه آی پی اختصاصی کشور
 • ۵ کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • ۵۰۰ GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر
IP اختصاصی کانادا 0 موجود است
 • کانادا آی پی اختصاصی کشور
 • ۵ کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • ۵۰۰ GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر
IP اختصاصی لیتوانی 0 موجود است
 • لیتوانی آی پی اختصاصی کشور
 • ۵ کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • ۵۰۰ GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر
IP اختصاصی امارات 0 موجود است
 • امارات آی پی اختصاصی کشور
 • ۵ کاربر تعداد یوزر همزمان
 • اختصاصی 1 گیگابیت پورت
 • ۵۰۰ GB ترافیک
 • 99.99 % آپتایم
 • 1 تا 12 ساعت پس از خرید تحویل سرویس
 • سرور با 5 کاربر (یوزر) تحویل داده می شود تعداد کاربر